Algemene voorwaarden

Onderhoud van Vloeren
Goessestraatweg 1B
4421AD Kapelle
T 06 20749113
KvK nummer: 22059687
BTW nummer: NL815181383B01

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Prijs- & Modelwijzigingen voorbehouden.

Algemene gegevens
Van bezoekers aan de website van Onderhoud van Vloeren worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of onze diensten. Het doel is om de inrichting van onze site te optimaliseren. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen, zoekagenten, etc. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

Onderhoud van Vloeren is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruik van informatie op deze site.

Persoonlijke gegevens
Als je een persoonlijk profiel aanmaakt, heeft Onderhoud van Vloeren enkele gegevens nodig, zoals je naam en e-mailadres. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om jou als accounthouder op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen en andere informatie die nuttig kan zijn voor het gebruik van de site. We doen dit alleen als jij aangeeft dat je hier prijs op stelt.

Cookies
Onderhoud van Vloeren maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die een browser op de harde schijf plaatst zodat een website aan de hand van dat cookie kan herkennen wanneer een bepaalde bezoeker langskomt. Cookies geven de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van persoonlijke instellingen zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en voorkeursinstellingen. Onderhoud van Vloeren behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, kun je een e-mail sturen naar info@onderhoudvanvloeren.nl onder vermelding van 'Privacybeleid'.

Algemene Voorwaarden voor Nederland en België van:

Onderhoud van Vloeren | Kapelle
Contact: www.onderhoudvanvloeren.nl/contact-form.php

Onderhoud van Vloeren is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg (Nederland) onder nummer ........

Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. "Onderhoud van Vloeren", gevestigd te Kapelle, Nederland.

1.2. "klant": de koper van goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met Onderhoud van Vloeren voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Onderhoud van Vloeren. Alle uitingen van Onderhoud van Vloeren op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging). Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de klant, dat de bestelling bij Onderhoud van Vloeren is aangekomen.

3.3. De overeenkomst met Onderhoud van Vloeren komt tot stand op het moment dat Onderhoud van Vloeren het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar de klant via een tweede e-mail heeft bevestigd (verzendbevestiging). De koopovereenkomst komt dus tot stand op het moment dat Onderhoud van Vloeren een verzendbevestiging voor de artikelen heeft gestuurd.

3.4. De overeenkomst wordt door Onderhoud van Vloeren opgeslagen zodat de koopovereenkomst afgehandeld kan worden.

3.5. Onderhoud van Vloeren kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

3.6. De verkoop van de aangeboden artikelen geschiedt uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden aan personen met een handelingsbekwame leeftijd.

3.7. Onderhoud van Vloeren behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4. Herroepingclausule Herroepingrecht

4.1 De koper heeft een zichtstermijn van 14 dagen, zoals vastgelegd in artikel 46a t/m 46j van boek 7 Burgerlijk Wetboek. De koper heeft het recht om binnen deze 14 dagen de bestelde artikelen te retourneren en het besteede bedrag terug te vorderen. Eventuele retourkosten zijn voor rekening van de koper.

4.2. Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabrieksfouten vertonen, waartoe ook transportschades worden gerekend, dient de klant dit onmiddellijk, in ieder geval binnen de termijn van 7 werkdagen na levering, schriftelijk bij de klantenservice van Onderhoud van Vloeren aan te geven.

4.3. Het retourrecht geldt niet voor artikelen die naar wens van de klant zijn.

4.7. In het geval van een herroeping worden reeds betaalde bedragen en eventueel gebruik met elkaar verrekend. De klant deelt in dit geval – indien niet reeds bij Onderhoud van Vloeren bekend – zijn bankgegevens mee. Kan de klant het ontvangen product niet, gedeeltelijk of alleen in slechte toestand terugbezorgen dan dient de klant de waarde ervan te vergoeden. Dit geldt niet wanneer de verslechtering van het product uitsluitend is te wijten aan het controleren van het product, wanneer deze bijvoorbeeld bij een koop in een winkel zou hebben plaatsgevonden. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie).

4.8. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant.

5. Garantie

5.1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de klant toekent.

5.2. De garantie vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, bij gebreken die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, als het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.

5.3. Voor alle gebreken of fouten van artikelen die optreden tijdens de wettelijk bepaalde garantietermijn bestaat voor de klant de mogelijkheid te kiezen uit reparatie, vervanging of een (deel-)vergoeding van de aankoopprijs. In geval van bijzondere wettelijke voorwaarden heeft de klant vergaande aanspraak op compensatie of vermindering van het aankoopbedrag, alsook op vergoeding van de schade in plaats van de inwilliging en de vervanging van de vergeefse uitgaven.

5.4. Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat alleen indien de tegenaanspraak onbetwist rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door Onderhoud van Vloeren is erkend.

6. Prijzen

6.1. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.

6.2. Alle prijzen zijn in euro´s en inclusief het in Nederland geldende BTW-percentage.

6.3. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het versturen van de order wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website van Onderhoud van Vloeren gecommuniceerd.

6.4. De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland en België kunnen variëren .

6.5. Indien een levering vanwege logistieke of technische redenen in meerdere zendingen plaatsvindt, worden de verzendkosten slechts één keer berekend.

7. Levering en levertijd

7.1. Op voorraad zijnde producten worden door Onderhoud van Vloeren in beginsel binnen zeven dagen verstuurd. Onderhoud van Vloeren zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Onderhoud van Vloeren de betaling inmiddels ontvangen hebben dan zal Onderhoud van Vloeren per ommegaande de gedane betaling terugstorten.

7.2. Indien Onderhoud van Vloeren een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een definitieve termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Onderhoud van Vloeren zich het recht voor de levering op te schorten. 8. Betaling 8.1. Alle door Onderhoud van Vloeren aangeboden betalingsmogelijkheden zijn volledig veilig . De klant kan bij Onderhoud van Vloeren betalen via:

• iDEAL

iDEAL is een veilige vorm van internet bankieren waarbij de klant tijdens de bestelling naar de internetbankiersite van zijn bank wordt geleid. In de vertrouwde omgeving van de bank kan de klant de betaling van zijn bestelling veilig afhandelen. Nadat de klant een bevestiging van zijn bank heeft ontvangen, ontvangt de klant een bestelbevestiging Onderhoud van Vloeren . iDEAL werkt samen met deze Nederlandse banken: ABN Amro, ASN Bank, Fortis, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en SNS Regio Bank.

• Vooruitbetaling

Bij vooruitbetaling maakt de klant direct na het bestellen het totaalbedrag van de bestelling over. Een bestelling wordt twaalf dagen voor de klant gereserveerd. Nadat de betaling door Onderhoud van Vloeren is ontvangen, wordt de bestelling per omgaande automatisch naar de klant verstuurd. Bij de overschrijving moet altijd het bestelnummer worden vermeld. Hierdoor kan de betaling door  Onderhoud van Vloeren snel en makkelijk aan het klantnummer worden gekoppeld.

• Overschrijving

Bij overschrijving krijgt de klant de betaalgegevens per email toegezonden, en kan de klant de factuur downloaden vanaf de website . Op de factuur staan ook de bankgegevens om het openstaande bedrag over te maken.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant aan al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Onderhoud van Vloeren verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op de klant over.

11. Privacy

11.1. Onderhoud van Vloeren respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website. Lees voor meer informatie de privacyverklaring van Onderhoud van Vloeren

12. Slotbepalingen

12.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Onderhoud van Vloeren is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing met uitzondering van de regels van het internationaal en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (CISG).

Onderhoud van Vloeren 1 december 2010